Łap Suchara - lapsuchara.pl

zarejestruj |

Regulamin serwisu LapSuchara.pl

Warszawa, dnia 10 listopada 2011 r.


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu LapSuchara.pl

§ 2 Rejestracja

 1. Pełnoprawnym Użytkownikiem LapSuchara.pl jest Użytkownik, który posiada konto w serwisie Facebook.com i zaloguje się za jego pomocą do serwisu LapSuchara.pl. Do przeprowadzenia logowania wykorzystywany jest mechanizm autoryzacji dostarczony przez serwis Facebook.com. Pierwsze zalogowanie do serwisu LapSuchara.pl za pomocą konta posiadanego w serwisie Facebook.com odpowiada rejestracji w serwisie LapSuchara.pl.
 2. Warunkiem korzystania z serwisu LapSuchara.pl jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu LapSuchara.pl poprzez zalogowanie się na serwisie LapSuchara.pl w sposób przewidziany w § 2 ust.1 oznacza, iż Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu LapSuchara.pl polegające na umieszczaniu w serwisie plików, komentarzy, opinii lub innych treści oznacza, iż Użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich plików lub innych treści w serwisie LapSuchara.pl oraz jest władny udzielić Spółce określonych w Regulaminie oraz wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód oraz licencji. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
 3. Użytkownik ma wgląd do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników.

§ 3 Funkcjonalność serwisu LapSuchara.pl

 1. Użytkownicy mogą zamieszczać w serwisie LapSuchara.pl linki do wybranych przez siebie stron internetowych zawierających video wraz z tytułem i krótkim opisem treści zawartych na tych stronach (dalej: „Video”).
 2. Użytkownicy mogą zamieszczać w serwisie LapSuchara.pl zdjęcia wraz z tytułem i krótkim opisem treści zawartych na tych stronach (dalej: „Zdjęcie”).
 3. Użytkownicy mogą zamieszczać w serwisie LapSuchara.pl cytaty, wypowiedzi, powiedzenia, teksty zawierające do 460 znaków wraz z tytułem i krótkim opisem treści zawartych na tych stronach (dalej: Wypowiedzi).
 4. Video, Zdjęcie, Wypowiedź w treści niniejszego Regulaminu będą zwane dalej łącznie Wpisem Użytkownika.
 5. Każdy Wpis Użytkownika umieszczany jest w prowadzonym w serwisie LapSuchara.pl katalogu - zakładce przeznaczonej dla nowych Wpisów Użytkownika (dalej: „KOLEJKA”) i przedstawiane do oceny innym Użytkownikom.
 6. Jeżeli Wpis Użytkownika zdobędzie odpowiednią ilość pozytywnych głosów, zostanie przeniesiony do katalogu - zakładki prowadzonego na stronie głównej (dalej „STRONA GŁÓWNA”) serwisu LapSuchara.pl (tj. zostanie „odznaczony/wyróżniony”). Jeżeli jednak nie nastąpi to w terminie 24 godzin od umieszczenia Wpisu Użytkownika w KOLEJCE – nie może on już trafić na STRONĘ GŁÓWNĄ serwisu LapSuchara.pl. Użytkownicy mogą w każdej chwili skomentować dowolny Wpis Użytkownika, jak również odpowiadać na zamieszczone już komentarze.
 7. Wpisy Użytkownika mogą być oceniane również po zamieszczeniu ich w katalogu - zakładce STRONA GŁÓWNA serwisu LapSuchara.pl.
 8. Użytkownikom może zostać udostępniona funkcja pozwalająca na komentowanie lub ocenianie innych treści zamieszczanych w serwisie LapSuchara.pl.

§ 4 Zasady korzystania z serwisu LapSuchara.pl

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach serwisu LapSuchara.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w serwisie LapSuchara.pl.
 3. Komentarze i raporty powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
  1. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych,
  2. wypowiedzi naruszające zasady dobrego wychowania i etykiety,
  3. treści propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  4. treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich,
  5. treści o charakterze pornograficznym.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie w serwisie LapSuchara.pl linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa powyżej w ustępie 3.
 5. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarza lub raportów w serwisie LapSuchara.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Spółkę na potrzeby prowadzenia serwisu oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
 6. Użytkownicy są zobowiązani do niedziałania w imieniu osoby trzeciej w celu manipulowania lub wpływania na wyniki Reliktów w serwisie LapSuchara.pl.

§ 5 Rola operatora serwisu LapSuchara.pl

 1. W ramach serwisu LapSuchara.pl Spółka udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych serwisu LapSuchara.pl w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
  Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach serwisu LapSuchara.pl.
 2. W uzasadnionych przypadkach Spółka może usunąć Relikt wraz ze wszystkimi komentarzami i raportami, w szczególności jeżeli umieszczenie Reliktu w serwisie LapSuchara.pl narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. W uzasadnionych przypadkach Spółka może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności jeżeli ich zamieszczenie w serwisie LapSuchara.pl narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Spółka może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności serwisu LapSuchara.pl (tj. zablokować konto w serwisie LapSuchara.pl), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Spółka dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania serwisu LapSuchara.pl, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy serwisu LapSuchara.pl ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Spółki.
 6. Użytkownicy mogą informować Spółkę o wszelkich działaniach naruszających ich godność i poczucie smaku, dobre obyczaje oraz innych działaniach pozostałych Użytkowników, które są przez nich źle postrzegane, o naruszeniu ich praw autorskich, jak też o proponowanych zmianach w serwisie LapSuchara.pl poprzez specjalny formularz udostępniony na stronie LapSuchara.pl w stopce KONTAKT.

§ 6 Licencja

 1. Użytkownik oświadcza, że jest jedynym autorem utworu (inaczej: Relikt) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z dnia z 2006 r., nr 90, poz.631) (dalej zwany: Utwór) oraz że jemu wyłącznie przysługuje ogół majątkowych i osobistych praw autorskich do Utworu.
 2. Użytkownik oświadcza, że prawa autorskie do Utworu nie są w żaden sposób obciążone, w szczególności przez prawa osób trzecich, a także, że uzyskał zgodę osób utrwalonych na/w Utworze na wykorzystanie ich wizerunków w zakresie odpowiadającym zakresowi licencji, o której mowa poniżej.
 3. Wraz z przesłaniem/zamieszczeniem/udostępnieniem Utworu, Użytkownik udziela Spółce nie ograniczonej i nieodpłatnej licencji (dalej zwany: Licencja), wraz z prawem do udzielania dalszych licencji, na korzystanie z Utworu, obejmującej w szczególności następujące pola eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu w dowolny sposób, w tym wprowadzenie do pamięci komputerów i innych urządzeń;
  2. rozpowszechnianie Utworu lub jego części w dowolny sposób i dowolną techniką, w tym udostępnianie Utworu lub jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w szczególności zaś w Internecie;
   obrót egzemplarzami lub cyfrowymi kopiami Utworu;
  3. publiczne wystawianie Utworu;
  4. użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  5. wykorzystywanie Utworu lub jego części w działalności Spółki w dowolny sposób, w tym w jego działalności reklamowej, marketingowej lub promocyjnej.
 4. Wraz z udzieleniem Licencji, Użytkownik udziela Spółce zgody na dokonywanie w Utworze zmian uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi pojawić się potrzebami technicznymi, gospodarczymi lub ekonomicznymi Spółki lub jego następców prawnych lub kontrahentów. Spółka będzie także uprawniona do przeniesienia zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym na inne osoby, w tym dalszych licencjobiorców. Spółka (i, odpowiednio, kolejni licencjobiorcy) może prawo wskazane w niniejszym punkcie wykonywać osobiście lub przez inne podmioty działające na jego zlecenie.
 5. Wraz z udzieleniem Licencji, Użytkownik udziela Spółce zgody na dokonywanie, rozporządzanie i korzystanie z wszelkich opracowań Utworu, a także przenosi na Spółkę prawo do zezwalania na korzystanie z zależnych praw autorskich do opracowań Utworu, przy czym Spółka będzie uprawniona do przeniesienia zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym na inne osoby, w tym dalszych licencjobiorców.
 6. W przypadku wystąpienia przeciwko Spółce lub jego następcom prawnym lub kontrahentom przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi lub związanymi z naruszeniem jakichkolwiek przysługujących takiej osobie praw własności intelektualnej przez korzystanie z Utworu, Użytkownik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Spółki lub jego następców prawnych lub kontrahentów od obowiązku wszelkich świadczeń z tego tytułu. Powyższe dotyczy także roszczeń, z którymi wystąpił podmiot reprezentujący osoby uprawnione.
 7. rzypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Spółce lub jego następcom prawnym lub kontrahentom, Użytkownik zobowiązuje się do przystąpienia w procesie do Spółki lub jego następców prawnych lub kontrahentów (w przypadku następców prawnych lub kontrahentów tylko, o ile nie będą oni podnosić roszczeń przeciwko Spółce) i podjęcia wszelkich czynności w celu ich zwolnienia od udziału w sprawie. Powyższe dotyczy także roszczeń, z którymi wystąpił do sądu podmiot reprezentujący osoby uprawnione.
 8. Wszystkie zobowiązania Użytkownika opisane w niniejszym artykule pozostaną wiążące niezależnie od wykonywania przez Użytkownika i Spółkę pozostałych obowiązków przewidzianych w Regulaminie, a udzielenie Licencji oraz udzielenie zgód i zezwoleń, o których mowa w niniejszym artykule pozostanie skuteczne niezależnie od wszelkich okoliczności mogących wpływać na ważność lub skuteczność niniejszej Regulaminu w pozostałym zakresie.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Spółka nie jest administratorem danych osobowych Użytkowników. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Facebook.com.
 2. Na wyraźne żądanie Użytkownika Spółka usuwa jego konto z LapSuchara.pl. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w serwisie LapSuchara.pl; Spółka nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych Reliktów, komentarzy, raportów i oddanych głosów.
 3. Dane osobowe Użytkowników nieaktywnych zostaną usunięte po ich uprzednim zawiadomieniu po upływie pięciu lat od dnia ich ostatniej aktywności w serwisie LapSuchara.pl.
 4. Spółka zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu LapSuchara.pl, jak również jego likwidację.
 5. Pytania dotyczące funkcjonalności serwisu LapSuchara.pl można złożyć w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego udostępnionego w stopce KONTAKT.
 6. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Spółkę w każdym czasie i Użytkownik wyraża na to zgodę. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w serwisie LapSuchara.pl zmienionego Regulaminu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w serwisie LapSuchara.pl po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z konta w serwisie LapSuchara.pl.